Accés dels usuaris

L’accés i/o ús a www.entradesformentera.cat/sdformentera atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal www.entradesformentera.cat/sdformentera sota criteris de bona fe. Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat del Consell de Formentera els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal www.entradesformentera.cat/sdformentera, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva al Consell de Formentera l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització del Consell de Formentera, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Protecció de dades de caràcter personal

  1. A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal www.entradesformentera.cat/sdformentera, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades pel Consell de Formentera, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a comunicacio.sdformentera@gmail.com.

  1. B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web www.entradesformentera.cat/sdformentera.

Responsabilitat en relació amb els continguts

El Consell de Formentera es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
El Consell de Formentera no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal www.entradesformentera.cat/sdformentera.
El Consell de Formentera no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels usuaris.

Dret d’exclusió

El Consell de Formentera es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Generalitats

El Consell de Formentera perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

El Consell de Formentera no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

El Consell de Formentera podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre www.entradesformentera.cat/sdformentera i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat d’Eivissa.